Ставьте like и читайте!

Lietotāja līgums

10.01.2012, Администратор Админ


Katrs reģistrēts lietotājs, mājas lapā 3ade.lv, iespējamo resursu apjomā, var veidot savus blogus un ziņas, apmainīties ar informāciju.

3ade.lv piedāvā pakalpojumus privātpersonām un organizācijām, kas piekrīt turpmāk tekstā minētajiem noteikumiem. Šie noteikumi ir obligāti, taču ne pilnīgi: 3ade.lv patur tiesības subjektīvu iemeslu dēļ atteikties sniegt pakalpojumu.

Ievads.

Šis lietotāja līgums (turpmāk tekstā – Līgums) reglamentē 3 ade.lv administrējošā servisa (turpmāk  - Administrācija) un fizisko un juridisko personu (turpmāk – Lietotājs) attiecības, kas saistītas ar tekstu, foto, video, audio materiālu (turpmāk – Materiāli) izvietošanu interneta WEB portālā – http://3ade.lv (turpmāk – Resurss).

Resursu vada un uztur SIA „Triaade”, reģ.nr.40103433639

Lūdzu uzmanīgi izlasiet šī Līguma noteikumus. Turpmāka šī Resursa izmantošana nozīmēs automātisku piekrišanu ievērot visus turpmāk minētos noteikumus. Ja kāds no Līguma punktiem Jūs neapmierina, lūdzam turpmāk neizmantot šī resursa piedāvātos pakalpojumus.

Administrācija ir domēna 3ade.lv administrators un ekskluzīvo tiesību īpašnieks, vienīgais Resursa lietošanas noteikumu noteicējs, kā arī Resursa dizaina īpašnieks. Administrācija ir vienīgais īpašnieks arī Resursa sastāvā esošajām EBM programmām un datu bāzēm, visiem informatīvajiem materiāliem, lietotāju interfeisa elementu grafiskajiem attēliem un citiem Resursa sastāvā esošajiem drošības objektiem.

Par lietotāju tiek atzīta persona, kas nospiežot pogu „v” apstiprina, ka iepazinusies ar Lietotāja līgumu, sapratusi to un piekritusi visiem noteikumiem. Lietotājs tiek identificēts kā EBM īpašnieks, no kurienes materiāls tiek nosūtīts Resursam izmantojot IP-adresi

SIA „Triaade” saglabā tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus. Izmaiņas tiks publicētas šinī lapā. Jaunā Līguma versija  stāsies spēkā 3 (trīs) dienu laikā no publikācijas brīža, ja vien jaunie noteikumi neparedzēs citu spēkā stāšanās kārtību.

Dotā Resursa izmantošana nozīmē automātisku piekrišanu visām šī līguma izmaiņām un labojumiem, tādējādi Lietotājam nepieciešams periodiski pārbaudīt šo lapu.

Ja Lietotājs neievēro šinī Līgumā noteikto, kā arī pārkāpj jebkurus citus Resursā reglamentētus noteikumus, tam, bez iepriekšēja brīdinājuma, var tikt liegta turpmāka pieeja šim un citiem SIA „Triaade” piederošiem Resursiem.


Resursa izmantošana.

1.      Visi Resursa materiāli ir SIA „Triaade” vai tās pilnvarnieku īpašums.

Visu šeit iegūto informāciju jūs variet saņemt un atainot uz datora ekrāna, drukāt un kopēt materiālus uz papīra (nav atļauts taisīt fotokopijas), var saglabāt elektroniskā veidā (nav atļauts saglabāt uz jebkura servera vai informācijas uzkrājēja, kas pievienots tīklam) personiskām, nekomerciālām vajadzībām. Nekādos apstākļos nav pieļaujams Resursa materiālus izmantot komerciālos vai citos peļņas nolūkos. Nav atļauta Resursā izvietoto materiālu nesankcionēta publicēšana, retranslācijas, izplatīšana izmantojot kešerēšanu vai citus paņēmienus.

2.      Ar šo jūs atzīstat, ka brendi 3ade.lv un 3ade.ru un 3ade ir tirdzniecības marka un to izmatošana bez SIA „Triaade” atļaujas nav pieļaujama.

3.      Jums nav tiesību atļaut citiem lietotājiem izmantot Resursu. Par resursa lietošanu personiskām vajadzībām Jūs uzņematies pilnu atbildību. Jūs piekrītat neizvietot Resursā nepiedienīgus vai aizskarošus izteicienus, neizvietot informāciju, kas ir aizskaroša, aizvainojoša, nepatiesa, uzkurinoša naidu un strīdus. Kā arī nav atļauts Resursā izvietot kodētus vai šifrētus materiālus, kas satur spamus vai nesankcionētus reklāmas paziņojumus. Nedrīkst izvietot materiālus ar informāciju par citu personīgo dzīvi. Aizliegts izvietot materiālus, kas saskaņā ar Latvijas vai ārvalstu likumdošanu atzīstami ar noziedzīgiem un sodāmiem.

Jūs piekrītat izmantot resursu tikai likumīgiem mērķiem un atzīstat, ka šinī punktā paredzēto noteikumu nepildīšana var novest pie civiltiesiskās, krimināltiesiskās vai administratīvās atbildības.

 

4.      Nav atļauts mēģināt piekļūt SIA „Triaade” serveriem jebkādā citā veidā, izmantojot citus Resursus. Tai skaitā arī izmantojot administratoru paroles vai izliekoties par administratoru. 

5.      Jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkuru materiālu, ko ievietosiet jeb izmantosiet šajā resursā, kā arī par tiem materiāliem, kas tiks publicēti kontaktu zonā. Tie var būt teksti, fotogrāfijas, audio vai video ieraksti, ar nosacījumu, ka netiek pārkāptas autortiesības, tirdzniecības markas nosacījumi, komercnoslēpuma tiesības, kā arī tiek ievērotas jebkuras cita veida personiskās vai tiesiskās attiecības ar trešo personu.

6.      Ar šo jūs piekrītat nekādā veidā nepārkāpt, nemainīt un netraucēt Resursa programmnodrošinājuma, aprīkojumu un servera nodrošinājuma darbību. Tur klāt jūs piekrītat nemēģināt mainīt vai manipulēt ar informāciju un materiāliem, kas izvietoti Resursā, jeb, ka saistīti ar to.  

7.      Jūs atzīstat, ka SIA „Triaade” nerecenzē un ne vienmēr atbalsta visu to saitu saturu, kuriem atrodamas tiešsaistes šinī Resursā. Tādējādi arī SIA „Triaade” nav atbildīga par saturu, kas izvietots mājas lapās uz kurām atrodamas tiešsaistes no šī Resursa. Jebkura pāreja no šī resursa uz citu ir jūsu atbildība.

 

Jebkura trešās personas mājas lapa, kas atsaucas uz šo resursu nedrīkst:

1. veidot rāmjus, pārlūkus vai jebkādas citas robežas ap šī Resursa saturu.

2. uzskatīt, ka SIA „Triaade” uztur vai atbalsta šīs mājas lapas produktus;

3. bez iepriekšējas atļaujas, izmantot nekādas preču zīmes, kas pieder SIA „Triaade” vai publicētas SIA „Triaade”  mājas lapās;  

4. pārkāpt intelektuālā īpašuma tiesības un jebkuras citas personas tiesības;  

5. būt par saitu, kura saturs var tikt iztulkots, kā aizvainojošs, aizskarošs vai pretrunīgs.  

SIA „Triaade” patur tiesības pieprasīt, lai visas saites, ka pārkāpj kādu no šinī līgumā minētajiem nosacījumiem tiktu svītrotas, vai tiktu piemēroti jebkuri citi līdzekļi, ko SIA „Triaade” uzskatīs par nepieciešamiem. 

Jūsu izvietoto materiālu izmantošana

 Blogu un informācijas izvietošana Kontaktu zonā nav uzskatāma par privāto kontaktēšanos. Neatkarīgi no informācijas mērķa SIA „Triaade” vai tās pilnvarotās personas var izmantot, atjaunot, mainīt, tulkot, pavairot, nodot tālāk un licenzēt jebkuru informāciju vai materiālus, kas caur blogiem un posteņiem tiek izvietoti Resursā, tai skaitā komerciālo izmantošanu.

Jebkura informācija un materiāli, ko jūs izvietojat vai izziņojat Resursā iegūst Konfidencialitātes politikas statusu, kas tiešsaistē pieejama jebkurā laikā, Resursa pēdējās lappuses apakšējā daļā.

Jebkura cita informācija un materiāli, kurus jūs pievienosiet Resursa ziņojumos iegūst Konfidencialitātes politikas statusu, kas tiešsaistē pieejama jebkurā laikā Resursa pēdējās lappuses apakšējā daļā

Autortiesību pārkāpumu sūdzības  

SIA Triaade ar cieņu izturas pret katra intelektuālo īpašumu, tādējādi lūdzam visus Lietotājus izturēties ar visdziļāko cieņu pret citu intelektuālo īpašumu. Autortiesību neievērošanas gadījumā SIA Triaade patur tiesības, balstoties uz subjektīvo viedokli, ierobežot lietotājiem, parakstītājiem, failu īpašniekiem piekļuves iespējas Resursam.

Ja jums radušās aizdomas, ka jūsu darbs ir bijis nokopēts un caur SIA „Triaade” kļuvis pieejams jebkurā citā saitē, vai kādā citādā veidā tiek pārkāptas jūsu autortiesības caur SIA „Triaade”, lūdzam sazināties ar uzņēmuma vadību.

Komentāri

SIA „Triaade” ne vienmēr atbalsta, mudina, pārbauda vai piekrīt komentāriem, viedokļiem un informācijai ko lietotāji ievietojuši Kontaktu zonā vai jebkurā citā Resursa vietā. Jebkura informācija vai materiāli , ko lietotāji publicējuši Internetā, tai skaitā padomi un viedokļi, uzskatāmi par personisko viedokli, par kuru atbildību uzņemas autori.

Konkursi un balvas

SIA „Triaade” periodiski veidos dažādus bezmaksas konkursus, kur būs iespēja laimēt bezmaksas balvas un reklāmas šī Resursa reklāmas iespējas. Tiem tiks piemēroti papildus noteikumi, kas kļūs pieejami kampaņas uzsākšanas brīdī.

Citu personu veidotie materiāli.

Jūs piekrītat, ka SIA „Triaade” nav atbildīga par citu personu izvietotajiem materiāliem, tai skaitā nepatiesiem, aizvainojošiem, aizskarošiem, nelikumīgiem.

Resursu kontrole

SIA Triaade saglabā tiesības, taču neapņemas par pienākumu, bez iepriekšējas saskaņošanas, balstoties uz subjektīvo viedokli, pārskatīt, koriģēt, pārvietot vai dzēst materiālus, kas izvietoti lietotāju Kontaktēšanās Zonās, vai jebkurās citās Resursa lapaspusēs.

Koriģēšana un izdzēšana

SIA Triaade saglabā tiesības paziņot par atsevišķu Resursa satura daļu jaunu noteikumu ieviešanu. Tādi papildus nosacījumi tiks izvietoti atbilstošās nodaļās un tiks skaidri definēti. Ja jūs turpināt izmantot Resursu, jūs tādējādi piekrītat ievērot jaunos noteikumus.

Papildus noteikumi.

Jūs atzīstat, ka personīgi uzņematies atbildību par Resursa izmantošanu. Resurss tiek izmantots ievērojot noteikumus „kādi ir”, ievērojot likumos un normatīvajos noteikto. SIA „Triaade”  un tās nolīgtās personas  atsakās garantēt serverī izvietotās informācijas un materiālu precizitāti, uzticamību, tiesiskumu, preču stāvokli, noteikumu ievērošanu, piemērotību konkrētiem mērķiem vai jebkurām citām garantijām un noteikumiem, kas izteikta mutiskā, rakstiskā vai elektroniskā formā.

SIA „Triaade” nepiedāvā un negarantē nepārtrauktu pieeju Saitam, kā arī negarantē nevainojamu tā darbību, bez pārtraukumiem, kļūdām, bez vīrusiem un informācijas nozaudēšanas.

SIA „Triaade” un tās nolīgtās un piesaistītās personas neatbild jūsu priekšā par  tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas veidojušies dēļ ierobežotas piekļuves Resursam trešo personu ļaunprātīgu, nejaušu, tīšu vai netīšas rīcības rezultātā. Neatkarīgi no pretenzijas rakstura un veida vai radušos zaudējumu apjoma,  SIA „Triaade” nenes atbildību arī par vīrusiem, kas var tikt iegūti Resursa lietošanas laikā vai caur Resursā izvietoto materiālu izmantošanu.

 Reklāma:

1.       Lietotājs atzīst, ka 3ade.lv bezmaksas izmantošanas piedāvājums  iespējams tikai ar reklāmas devēju atbalstu.

2.      Lietotājs, izvietojot 3 ade.lv savu informāciju un materiālus, piekrīt tam, ka 3 ade.lv administrācijai ir tiesības izvietot reklāmu jebkurā sava Resursa lappusē.

3.      Lietotāja centieni radīt traucējumus reklāmas izvietošanā var kļūt par iemeslu pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Lietotājam. 

4.      Lietotājs apņemas nediskreditēt 3 ade.lv lietotāju acīs reklāmas piedāvājumus.

5.      3ade.lv patur tiesības vienpusēji, pēc saviem ieskatiem, bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt/atslēgt reklāmas bloku lietotāja lappusēs.  

 

Maksas pakalpojumu sniegšanas kārtība.

1.      Pakalpojums tiek sniegts pēc pilnas pasūtītā pakalpojuma summas apmaksas.

2.      Pakalpojums tiek sniegts 2-vu (divu) darba dienu laikā no samaksas saņemšanas brīža.

3.      Nauda tiek atgriezta 10 dienu laikā pēc pamatota, rakstiska iesnieguma saņemšanas.

Atteikšanās no garantijām un atbildības ierobežojumi.

SIA „Triaade” iegūtā Jūsu personas informācija tiks izmantota tikai kompānija Triāde ietvaros saskaņā ar tās konfidencialitātes politiku. Konfidencialitātes politika netiek attiecināta uz trešo personu saitiem.

Tiesību izvēle un piekritība

Visi noteikumi tiek regulēti saskaņā ar Latvijas republikas tiesību un normatīvajiem aktiem.

Visas nesaskaņas, domstarpības, pretenzijas un sūdzības, kas būs radušās sakarā ar Resursa izmantošanu un kuras nebūs iespējams risināt savstarpējo pārrunu ceļā tiks nodotas izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

SIA „Triaade” patur tiesības pieņemt lēmumu par lietas izskatīšanu atbilstoši Lietotāja rezidences valstij.

Vispārīgie noteikumi.

Šie noteikumi ir saistošs līgums divām pusēm, tas prevalē pār jebkuriem iepriekšējiem noteikumiem vai nolīgumiem, kas noslēgti mutiskā vai rakstiskā formā.

Ja kāds no šī līguma noteikumu punktiem, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu vai jebkuru tiesas lēmumu, tiks atzīsts par spēkā neesošu šīs tiesību normas spēkā neesamība neietekmē spēkā esamību pārējiem šā līguma noteikumiem, kas paliek pilnā spēkā.

 

Rekvizīti

SIA „TRIAADE”

Reģ.nr. 40103433639

Juridiskā adrese: P.Lejiņa iela 3-18, Rīga

 

Ja jūs nepiekrītat augšminētajiem līguma nosacījumiem lūdzu nekavējoties atstājiet Resursu